محصولات وارداتی

بردهای هوشمند

برد آردوینو

رزبری پای

شیلد آردوینو

اورنج پای

ماژول های الکترونیک

دما رطوبت گاز

فاصله سنج

رنگ و شدت نور

درایور و راه انداز موتور